Onbeperkt technische ondersteuning
Praktijkgerichte trainingen
Jouw toegang tot fabrikanten data

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden technische ondersteuning, coaching en training TECH360 B.V. 

Artikel 1 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden Technische Ondersteuning, Marketingconcepten, Coaching en Training TECH360 B.V. wordt verstaan onder:

– Aanmeldingsformulier: Het formulier dat TECH360, door middel van tussenkomst van een Grossier, (digitaal) ter beschikking stelt aan het Garagebedrijf, waarmee het Garagebedrijf vervolgens een Abonnement kan afsluiten, Diensten kan afnemen en / of Deelnemers kan aanmelden. Na ontvangst van het Aanmeldingsformulier zal TECH360 het Garagebedrijf schriftelijk (per post of digitaal) bevestigen welke Diensten zij het Garagebedrijf periodiek zal leveren en / of welke Deelnemers hiertoe door het Garagebedrijf zijn aangemeld;

– Abonnement: De overeenkomst tussen TECH360 en het Garagebedrijf waarin vastgesteld wordt welke Diensten TECH360 het Garagebedrijf periodiek en onder welke voorwaarden zal leveren;

– Algemene Voorwaarden: De voorwaarden die TECH360 hanteert met betrekking tot de door haar, al dan niet door middel van derden, aan Garagebedrijven te leveren en geleverde technische ondersteuning, marketingconcepten, coaching en / of training;

– Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de door TECH360 georganiseerde training zal deelnemen en daartoe door het Garagebedrijf door middel van het Aanmeldingsformulier is aangemeld;

– Diensten / Dienstverlening: De door TECH360 ten behoeve van het Garagebedrijf te leveren of geleverde technische ondersteuning, marketingconcepten, coaching en / of training, al dan niet inclusief zaken als marketing-, coachings- en trainingsmateriaal;

– Garagebedrijf: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel de rechtspersoon die van TECH360, al dan niet door middel van de tussenkomst van een Grossier, technische ondersteuning, marketingconcepten, coaching en / of training afneemt en TECH360 daarmee (indirect) de opdracht tot de Dienstverlening geeft;

– Grossier: de partij die het Garagebedrijf een Abonnement verkoopt en de facturatie van het Abonnement verzorgt, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot Alliance Automotive Services B.V., Alliance Automotive Trading B.V., PartsPoint B.V. en Brezan Autoparts N.V., alsmede de aan deze partijen gelieerde dan wel verbonden rechtspersonen;

– Nexdrive: het door TECH360 ontwikkelde marketingconcept ten behoeve van het Garagebedrijf;

– Overeenkomst: het Abonnement, de opdracht of overeenkomst zoals overeengekomen door TECH360 en het Garagebedrijf;

– Overmacht: Naast wat in wet- en regelgeving en jurisprudentie onder overmacht wordt begrepen, wordt in deze Algemene Voorwaarden ook onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TECH360 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TECH360 niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door TECH360 op grond van artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden ingeschakelde derden, evenals de onmogelijkheid voor TECH360 ten gevolge van ziekte, epidemieën en pandemieën, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. Voornoemde opsomming is niet limitatief;

– Partij(en) bij de Overeenkomst: TECH360 en / of het Garagebedrijf;

– TECH360: TECH360 B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Darwinstraat 20 te Ede. TECH360 is de Partij die uiteindelijk de opdracht van het Garagebedrijf aanvaardt en de Overeenkomst met het Garagebedrijf aangaat.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van TECH360 en alle door de Grossier namens TECH360 gedane aanbiedingen en offertes, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met TECH360, waaronder begrepen de Abonnementen. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien door TECH360 voor de uitvoering van een Abonnement gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.
 2. De algemene voorwaarden van het Garagebedrijf zijn niet, noch ten dele van toepassing op aanbiedingen en offertes van TECH360 of door de Grossier namens TECH360 gedane aanbiedingen en offertes, opdrachten aan en overeenkomsten met TECH360, waaronder begrepen de Abonnementen, tenzij TECH360 de algemene voorwaarden van het Garagebedrijf uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze heeft aanvaard.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en/of aanbiedingen en offertes van TECH360 of door de Grossier namens TECH360 gedane aanbiedingen en offertes, opdrachten aan en overeenkomsten met TECH360, waaronder begrepen de Abonnementen, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen TECH360 en het Garagebedrijf, dan wel de Grossier en het Garagebedrijf zijn overeengekomen. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot andere en/of latere aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten of Abonnementen.
 4. Garagebedrijven met wie eenmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, worden geacht stilzwijgend akkoord te (zijn) (ge)gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op een later aan TECH360 gegeven opdracht of een met TECH360 gesloten overeenkomst of Abonnement, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van het Garagebedrijf.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. Partijen zullen in voorkomende gevallen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming / Wijziging of Aanvulling van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van TECH360 of de door de Grossier namens TECH360 gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor volgende opdrachten.
 2. Een Abonnement, en daarmee ook afname van Nexdrive, coaching en / of aanmelding voor een training, komt eerst tot stand na volledige invulling van het Aanmeldingsformulier, overhandiging van betreffend Aanmeldingsformulier aan de Grossier en een schriftelijke (per post of digitaal) bevestiging door TECH360 van de ontvangst van en haar akkoord ten aanzien van de inhoud van het Aanmeldingsformulier, de opdracht van het Garagebedrijf of de aanvaarding door het Garagebedrijf van het aanbod van TECH360 dan wel nadat Tech360 een begin van uitvoering van de opdracht heeft gemaakt, al naar gelang welke situatie zich het eerst voordoet. Dit geldt ook aanmeldingen van trainingen die niet in abonnementsvorm gegeven worden.
 3. Ingeval zich feiten of omstandigheden voordoen die wijziging of aanvulling van de oorspronkelijke overeenkomst wenselijk maken, wordt hierover zo spoedig mogelijk overleg gepleegd tussen TECH360, de Grossier en het Garagebedrijf.
 4. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hiervan zal TECH360 het Garagebedrijf alsdan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal TECH360 het Garagebedrijf hiervan tevoren op de hoogte stellen. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal TECH360 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vaste prijs tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel zal TECH360 geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of de aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TECH360 kunnen worden toegerekend.
 7. Wijzigingen of aanvullingen als in dit artikel bedoeld zijn pas bindend voor TECH360 en / of de Grossier na schriftelijke (per post of digitaal) bevestiging hiervan door TECH360 en / of de Grossier.

Artikel 4 – Duur van de Overeenkomst

 1. De abonnementsduur van het door het Garagebedrijf afgesloten Abonnement is door Partijen vastgelegd in het Abonnement.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. TECH360 is bevoegd bij de uitvoering van het Abonnement of een andersoortige opdracht of overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden en is bovendien bevoegd haar rechten en verplichtingen op basis van een Abonnement, verkregen opdracht of gesloten overeenkomst aan een derde / meerdere derden over te dragen. Het Garagebedrijf heeft een zodanig recht tot overdracht enkel indien zij daartoe voorafgaande schriftelijke (per post of digitaal) toestemming van TECH360 heeft verkregen.
 2. Door TECH360 te verzorgen trainingen vinden plaats op door TECH360 vast te stellen data en op door TECH360 aan te wijzen trainingslocaties. TECH360 behoudt zich te allen tijde het recht voor deze data en / of trainingslocaties te wijzigen. Hiervan zullen de Garagebedrijven tijdig door TECH360 op de hoogte worden gesteld. De Garagebedrijven informeren hiertoe de Deelnemers. Tenzij andere leveringscondities zijn overeengekomen, geschieden leveringen van de te verzorgen trainingen “Ex Works” (af trainingslocatie), een en ander conform de laatste versie van de Incoterms zoals die ten tijde van de afsluiting van het Abonnement, het geven van de opdracht of het sluiten van de overeenkomst van toepassing waren.
 3. TECH360 zal zich naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap inzetten om uitvoering te geven aan het met het Garagebedrijf afgesloten overeenkomst en de eventueel daarmee afgesproken trainingstijdstippen of -termijnen; de afgesproken trainingstijdstippen of -termijnen kunnen echter niet worden beschouwd als fatale termijnen. Bij overschrijding dient het Garagebedrijf TECH360 derhalve in gebreke te stellen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TECH360 de uitvoering van die elementen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat het Garagebedrijf de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk (per post of digitaal) heeft goedgekeurd.
 5. Indien door TECH360 of een door TECH360 ingeschakelde derde in het kader van het met het Garagebedrijf afgesloten Abonnement, een gegeven opdracht of een andersoortige overeenkomst, werkzaamheden worden verricht op de locatie van het Garagebedrijf of op een door het Garagebedrijf aangewezen locatie, draagt het Garagebedrijf kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Een Deelnemer dient te allen tijde aan de door TECH360 voorgeschreven veiligheidsvereisten te voldoen en tijdens de door of namens TECH360 verzorgde trainingen voldoende adequate veiligheidskleding en –schoenen te dragen. Schiet een Deelnemer hierin naar het oordeel van TECH360 tekort, kan TECH360 de Deelnemer van betreffende training uitsluiten. Bij uitsluiting wordt door TECH360 geen restitutie van de door het Garagebedrijf verschuldigde abonnementsgelden verleend.
 7. Het Garagebedrijf vrijwaart TECH360 en de Grossier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan het Garagebedrijf toerekenbaar is.

Artikel 6 – Verstrekking van Gegevens aan TECH360

 1. Op eerste verzoek van TECH360 verstrekt het Garagebedrijf aan TECH360 alle informatie, gegevens en materialen die naar het redelijke oordeel van TECH360 nodig zijn voor de uitvoering van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst, of waarvan het Garagebedrijf redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering daarvan.
 2. TECH360 heeft het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang het Garagebedrijf niet aan de bepaling van lid 1 van dit artikel heeft voldaan, dan wel om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan het Garagebedrijf in rekening te brengen.
 3. Ingeval het aan het Garagebedrijf bekend is dat (mogelijke) rechten van derden (waaronder rechten van intellectueel eigendom) op de door haar verstrekte gegevens of materialen rusten, dient hij dit bij de verstrekking van de gegevens of materialen aan TECH360 te melden.
 4. Het Garagebedrijf staat er tegenover TECH360 voor in dat het gebruik van de door het Garagebedrijf verstrekte gegevens of materialen niet in strijd is met of inbreuk zal maken op rechten van derden. Het Garagebedrijf vrijwaart TECH360 voor aanspraken van derden die op de door het Garagebedrijf aan TECH360 verstrekte gegevens rusten of volgens die derden zouden rusten. TECH360 is bovendien niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het Garagebedrijf is uit gegaan van door het Garagebedrijf verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TECH360 kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien het Garagebedrijf aan TECH360 informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 7 – Verwerking van persoonsgegevens door TECH360

 1. Ten behoeve van haar Dienstverlening is het mogelijk dat TECH360 persoonsgegevens van Deelnemers verwerkt. TECH360 zal de persoonsgegevens van natuurlijke personen die door Tech360 worden opgeslagen, uitsluitend gebruiken ter uitvoering van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst, dan wel enig daarop binnen 36 maanden na beëindiging van voornoemd Abonnement, voornoemde opdracht of overeenkomst, plaatshebbende vervolgtraining, nieuw coaching traject of voortzetting van technische ondersteuning.
 2. Al het gebruik van de door het Garagebedrijf verstrekte persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
 3. TECH360 is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (de juistheid van) de persoonsgegevens die door het Garagebedrijf in softwareapplicaties van TECH360 dan wel door TECH360 ter beschikking gesteld, wordt ingevoerd en opgeslagen dan wel voor de wijze waarop het Garagebedrijf de toegang tot de hiervoor bedoelde persoonsgegevens heeft geregeld.
 4. Het Garagebedrijf vrijwaart TECH360 van alle aanspraken, ook van derden, met betrekking tot (het gebruik van) de persoonsgegevens zoals die door of namens het Garagebedrijf in de door dan wel de in opdracht van TECH360 ter beschikking gestelde softwareapplicatie(s) zijn opgeslagen.

Artikel 8 – Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten van alle bedrijfsgevoelige informatie betreffende de andere Partij, waarvan zij in het kader van de onderhandelingen of de uitvoering van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst wetenschap krijgen en welke informatie niet reeds buiten toedoen van de betreffende Partij openbaar is en waarvan de verkrijgende Partij vermoedt dan wel weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dan wel redelijkerwijs had kunnen weten dat deze informatie van vertrouwelijke aard was.
 2. De wijze waarop de onder lid 1 bedoelde informatie is verkregen, doet niet ter zake.
 3. Informatie kan onder andere bestaan (maar is daartoe niet beperkt) uit mondelinge verklaringen, schriftelijke notities, computerfiles, werkinstructies, en / of visuele waarnemingen.
 4. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staan ervoor in dat de werknemers en andere personen die onder verantwoordelijkheid van Partijen bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 5. De geheimhoudingsplicht geldt niet ingeval Partijen als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kunnen beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.
 6. Het is TECH360 te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of TECH360 hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
 7. Het is TECH360 te allen tijde toegestaan de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen en dergelijke te hergebruiken.
 8. De in de door TECH360 gehanteerde privacyverklaring genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van betreffende verklaring.

Artikel 9 – (Intellectueel) Eigendom en Gebruiksrecht

 1. Materialen, modellen, technieken, werkwijzen, instrumenten, software, film, video en dergelijke die (mede) door TECH360 geleverd en gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst of die vanwege de uitvoering van de Overeenkomst zijn of zullen ontstaan, zijn, blijven of zullen volledig (intellectueel) eigendom van TECH360 worden dan wel van de door TECH360 op grond van artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden ingeschakelde derden, zulks ongeacht de inbreng van het Garagebedrijf bij handelingen die TECH360 ter uitvoering van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst heeft verricht. Voor zover voor de vestiging van een intellectueel eigendomsrecht als hiervoor bedoeld een (leverings)handeling is vereist zal het Garagebedrijf hier op eerste verzoek daartoe van TECH360 kosteloos zijn medewerking aan verlenen.
 2. Materialen, modellen, technieken, werkwijzen, instrumenten, software, film, video en dergelijke die door TECH360 aan het Garagebedrijf worden verstrekt, verkrijgt het Garagebedrijf in bruikleen en dienen direct na afloop van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst dan wel op eerste verzoek van TECH360, door het Garagebedrijf aan TECH360 te worden geretourneerd, een en ander voor zover Partijen niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De intellectuele eigendom van genoemde materialen, modellen, enzovoorts blijft in elk geval bij TECH360, dan wel bij de op grond van artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden door TECH360 ingeschakelde derden; het Garagebedrijf verkrijgt ter zake hiervan slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat niet verder strekt dan het overeengekomen gebruik casus quo het gebruik dat in het kader van de uitvoering van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst redelijkerwijs is vereist. TECH360 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zoor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Het Garagebedrijf  is niet bevoegd de onder het voornoemde gebruiksrecht aan haar leverde zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder voornoemd gebruiksrecht geleverde zaken, dan wel rechten daarop te willen vestigen of doen gelden, is het Garagebedrijf verplicht TECH360 zo snel als redelijkerwijs van het Garagebedrijf verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Het Garagebedrijf verplicht zich de onder voornoemd gebruiksrecht geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, en de polis op eerste verzoek aan TECH360 ter inzage te geven.
 6. Het Garagebedrijf zal de onder voornoemd gebruiksrecht geleverde zaken op eerste verzoek van TECH360 in oorspronkelijke staat, volledig en vrij van gebreken aan TECH360 retourneren. Indien het Garagebedrijf niet aan dit verzoek van TECH360 voldoet, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening. Indien het Garagebedrijf, om wat voor reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met haar verplichting tot retournering, heeft TECH360 ook het recht de daaruit voortvloeiende schade op het Garagebedrijf te verhalen.
 7. Voor het geval dat TECH360 haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft het Garagebedrijf reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TECH360 of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TECH360 zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 – Zekerheid 

 1. Op eerste verzoek van TECH360 zal het Garagebedrijf voldoende zekerheid stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichting(en).
 2. TECH360 heeft het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de door TECH360 gevraagde zekerheid door het Garagebedrijf is gesteld.

Artikel 11 – Prijzen en Betaling

 1. Door de Grossier opgegeven prijzen luiden exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Voorts kunnen kosten, waaronder correcties wegens bijvoorbeeld inflatie, belastingverhogingen en (andere) onvoorziene kostenstijgingen, aan het Garagebedrijf worden doorbelast, tenzij de Grossier en het Garagebedrijf uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bovendien mag TECH360 de prijzen verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk bij het afsluiten van het Abonnement in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, en zulks niet aan TECH360 toerekenbaar is, dat in redelijkheid niet van TECH360 gevergd mag worden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. TECH360 zal het Garagebedrijf in dat geval van het voornemen tot verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs op de hoogte stellen en daarbij tevens de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 2. In geval van een prijsverhoging van meer dan 10% (tien procent) van de oorspronkelijk ter zake van een Abonnement opgegeven prijs (exclusief btw), heeft het Garagebedrijf het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen, mits het Garagebedrijf dit binnen één (1) week na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk aan TECH360 meedeelt. Het Garagebedrijf heef ingeval van opzegging geen recht op schadevergoeding.
 3. TECH360 behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvullende leveringen van zaken of diensten en kosten waarmee zij bij haar prijsopgave redelijkerwijs geen rekening kon of behoefde te houden, maar die noodzakelijk waren voor uitvoering van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst aanvullend bij het Garagebedrijf in rekening te brengen.
 4. De Grossier zal het Garagebedrijf voorafgaand aan de uitvoering van het Abonnement factureren. Een Abonnement dat is samengesteld uit meerdere elementen, verplicht TECH360 niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Separate opdrachten of overeenkomsten kunnen rechtstreeks door TECH360 gefactureerd worden. Ook in dat geval gelden onderstaande, in de leden 5 tot en met 10 van dit Artikel genoemde voorwaarden, met dien verstande dat in een zodanig geval voor “Grossier” “TECH360” gelezen dient te worden.
 5. Wanneer de Grossier en het Garagebedrijf zijn overeengekomen dat de Grossier aan een derde factureert (bijvoorbeeld aan een Deelnemer of een onderneming die tot dezelfde groep van bedrijven behoort waarvan ook het Garagebedrijf deel uitmaakt), blijft het Garagebedrijf onverkort (hoofdelijk) aansprakelijk voor betaling van de factuur van de Grossier.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen facturen van de Grossier te worden betaald binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van het Garagebedrijf of wanneer op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, zullen de verplichtingen van het Garagebedrijf onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het Garagebedrijf van rechtswege in verzuim en heeft de Grossier het recht om vanaf de vervaldag, totdat de vordering volledig is betaald, over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die de Grossier maakt als gevolg van het niet (tijdig) nakomen door het Garagebedrijf van diens betalingsverplichting, zijn voor rekening van het Garagebedrijf. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% (vijftien procent) van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente) met een minimum van € 150,00 (éénhonderd en vijftig Euro). Ingeval de werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan het minimumbedrag, geldt het minimumbedrag als een contractuele boete. Het door het Garagebedrijf ingevolge deze bepaling verschuldigde bedrag komt de Grossier ook toe wanneer haar incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verrichten van een of enkele handelingen (bijvoorbeeld het verzenden van slechts één of enkele sommatiebrieven).
 9. Tech360 heeft het recht de door het Garagebedrijf gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TECH360 kan, zonder daarmee in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien het Garagebedrijf een andere volgorde van toerekening aanwijst. Bovendien kan TECH360 volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.
 10. Het Garagebedrijf is behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Grossier niet bevoegd tot verrekening van hetgeen hij aan de Grossier is verschuldigd met hetgeen hij of aan hem gelieerde rechtspersonen van de Grossier hebben te vorderen of stellen te hebben te vorderen.

Artikel 12 – Reclames

 1. Reclamaties ten aanzien van door TECH360 geleverde Diensten dienen binnen 7 (zeven) dagen na levering schriftelijk (per post of digitaal) bij TECH360 te worden ingediend.
 2. Reclamaties ten aanzien van facturen dienen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum schriftelijk (per post of digitaal) bij de Grossier, dan wel in voorkomende gevallen (als TECH360 gefactureerd heeft) bij TECH360, te worden ingediend.
 3. Reclamaties met betrekking tot door TECH360 geleverde Diensten of facturen die door de Grossier of TECH360 zijn verstuurd, schorten de (betalings-)verplichtingen van het Garagebedrijf niet op.
 4. Een reclamatie dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TECH360 of de Grossier in staat is adequaat te reageren.
 5. Indien een bij TECH360 ingediende reclamatie gegrond is, zal Tech360 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor het Garagebedrijf inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden.
 6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TECH360 slechts aansprakelijk zijn  binnen de grenzen van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Ingeval sprake is van een tekortkoming in de nakoming van enige uit een Abonnement, opdracht of andersoortige overeenkomst, voortvloeiende verplichting door één van de Partijen en deze tekortkoming is het gevolg van Overmacht, zal in onderling overleg tussen Partijen worden bepaald op welke wijze de schade als gevolg van deze Overmacht zoveel mogelijk kan worden beperkt. Eventueel resterende schade zal in redelijkheid over Partijen worden verdeeld.
 2. Situaties van Overmacht die het TECH360 (tijdelijk) onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen – waaronder doch niet uitsluitend het bestaan van tekortkomingen van toeleveranciers van TECH360 – geven TECH360 het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 3. Ingeval de onder lid 1 van dit artikel genoemde opschorting langer duurt dan 3 (drie) maanden of behoorlijke nakoming van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst, blijvend geheel of gedeeltelijk onmogelijk is ten gevolge van Overmacht, zijn beide Partijen bevoegd het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. In geval van beëindiging door het Garagebedrijf op basis van het voorgaande lid heeft TECH360 onverminderd recht op betaling van haar verplichtingen die zij tot aan betreffende beëindiging reeds is nagekomen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. TECH360 is jegens het Garagebedrijf slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van medewerkers van TECH360. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TECH360 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TECH360 toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakte ter beperking of voorkoming van de schade, voor zover het Garagebedrijf aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 2. TECH360 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade c.q. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die het gevolg is van al dan niet aan TECH360 toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van enige overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van TECH360 anders dan die als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde (over de laatste zes (6) maanden) van de verplichtingen van TECH360 in de nakoming waarvan TECH360 toerekenbaar tekort is geschoten en waardoor de schade direct is veroorzaakt.
 4. Ingeval en voor zover rechtens mocht komen vast te staan dat een beroep door TECH360 op voornoemde limitering van aansprakelijkheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid echt onaanvaardbaar is, is de aansprakelijkheid van TECH360 voor de betreffende schade in elk geval beperkt tot € 100.000,00 (honderdduizend Euro) per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak dan wel, voor zover dit bedrag hoger is, tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van TECH360 wordt uitgekeerd.
 5. Daar waar de Dienstverlening van TECH360 bestaat uit het, al dan niet via elektronische weg, met elkaar in contact brengen van partijen, kan TECH360 nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die partijen via de Dienstverlening van TECH360 aan elkaar ter beschikking hebben gesteld. TECH360 kan eveneens nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe dan wel indirecte schade die partijen over en weer hebben geleden, dan wel zullen lijden, als gevolg van de contacten die partijen via de Dienstverlening van TECH360 met elkaar hebben gelegd.
 6. Iedere vordering tegen TECH360 door het Garagebedrijf vervalt door het enkele tijdsverloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen TECH360 aanhangig is gemaakt.

Artikel 15 – Annulering van het Abonnement

 1. Uit coulance jegens het Garagebedrijf bestaat voor het Garagebedrijf de mogelijkheid om een Abonnement te annuleren, dit met inachtname van de voorwaarden als opgenomen in dit artikel. Annulering dient schriftelijk (per post of digitaal) te geschieden, waarbij de annulering TECH360 dient te hebben bereikt binnen de daarvoor gestelde annuleringstermijn. TECH360 zal de annulering schriftelijk (per post of digitaal) bevestigen. Wanneer door TECH360 geen nadere annuleringstermijn is gesteld, geldt een termijn tot 4 (vier) weken voorafgaand aan de formele start van het Abonnement.
 2. Door TECH360 reeds gemaakte kosten in verband met het ontwikkelen van materialen, modellen, technieken, werkwijzen, instrumenten, software, film, video en dergelijke worden, ongeacht het tijdstip van annulering en de daarop overigens van toepassing zijnde voorwaarden, volledig aan het Garagebedrijf doorberekend. Ook dient het Garagebedrijf TECH360 te compenseren voor het door voornoemde annulering ontstane en door TECH360 aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden zijn die aan de annulering ten grondslag liggen die aan TECH360 toe te rekenen zijn.
 3. Indien het Abonnement tussentijds door TECH360 wordt opgezegd, zal TECH360 in overleg met het Garagebedrijf zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die aan de annulering ten grondslag liggen die aan het Garagebedrijf toe te rekenen zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TECH360 extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan het Garagebedrijf in rekening gebracht.

Artikel 16 – Wijziging Trainingsdata / -locatie en Annulering Training

Wijziging trainingsdata / -locatie  

 1. Het Garagebedrijf kan de datum van deelname aan een training verschuiven naar een andere trainingsdatum. Dit is kosteloos mits het Garagebedrijf het verzoek tenminste twee (2) weken voor de trainingsdatum schriftelijk (per post of digitaal) aan TECH360 kenbaar maakt.
 2. Wanneer het Garagebedrijf het verzoek om te verschuiven naar een andere trainingsdatum kenbaar maakt binnen twee (2) weken voor aanvang van de training, dient het Garagebedrijf Tech360 te compenseren voor het door voornoemde verschuiving ontstane en door TECH360 aannemelijk te maken bezettingsverlies.
 3. Ingeval van verschuiving ontvangt het Garagebedrijf een schriftelijke bevestiging van de verschuiving.
 4. Verschuiving van de datum van deelname aan een training ontheft het Garagebedrijf niet van de verplichting tijdig, dat wil zeggen binnen de afgesproken en op betreffende factuur weergegeven betalingstermijn, de factuur te voldoen die het Garagebedrijf met betrekking tot de oorspronkelijke trainingsdatum heeft ontvangen.
 5. In geval van overlijden van 1e graad verwanten behoudt TECH360 zich het recht voor nadere bescheiden te verlangen om trainingen kosteloos te verschuiven.

Annulering training

 1. Een inschrijving voor een training dient door het Garagebedrijf te worden geannuleerd door middel van een schriftelijk (per post of digitaal) bericht. TECH360 zal de annulering schriftelijk bevestigen.
 2. Bij annulering meer dan twee (2) weken voor de trainingsdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen twee weken voor de trainingsdatum, dient het Garagebedrijf TECH360 te compenseren voor het door voornoemde verschuiving ontstane en door TECH360 aannemelijk te maken bezettingsverlies.
 4. In geval van overlijden van een Deelnemer worden de eventueel reeds betaalde kosten gerestitueerd. TECH360 behoudt zich het recht voor nadere bescheiden te verlangen.

Artikel 17 – Niet Verschijnen

 1. In het geval een Deelnemer zonder aanvraag tot verschuiving, zoals bedoeld in lid 1 van artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden of zonder annulering als bedoeld in lid 2 van artikel 16, om welke reden dan ook, niet op een training verschijnt, is het Garagebedrijf de volledige kosten verschuldigd zoals deze op de originele factuur staan vermeld.

Artikel 18 – Vervanging Deelnemer

 1. Ingeval de volledige kosten van een training door het Garagebedrijf zijn of worden betaald, kan het Garagebedrijf een vervanger aan de training laten deelnemen, indien zulks althans tenminste twee (2) werkdagen voor de trainingsdatum schriftelijk (per post of digitaal) aan TECH360 kenbaar is of wordt gemaakt.
 2. Vervanging is alleen mogelijk bij een training, niet bij een examen of toets of een training gecombineerd met een examen of toets.
 3. Ingeval vervanging niet mogelijk is, zijn de verschuivings- dan wel annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 19 – Opschorting en Ontbinding

 1. TECH360 heeft het recht de nakoming van haar uit een Abonnement, opdracht of andersoortige overeenkomst, voortvloeiende verplichtingen op te schorten, een opdracht te annuleren of een Abonnement of overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat TECH360 ter zake tot enige vorm van schadevergoeding is gehouden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in de navolgende gevallen:
  A. Het Garagebedrijf surseance van betaling heeft aangevraagd;
  B. Het Garagebedrijf in staat van faillissement wordt gesteld;
  C. Het Garagebedrijf haar bedrijfsvoering of een belangrijk deel daarvan staakt waardoor de gerechtvaardigde vrees ontstaat dat zij niet meer in staat is haar verplichting op basis van de overeenkomst na te komen;
  D. Het Garagebedrijf van rechtsvorm verandert met als gevolg dat de zeggenschapsverhoudingen binnen het Garagebedrijf -afgezien van de personen die de betreffende functies en/of posities bekleden- wezenlijk anders komen te liggen waardoor de gerechtvaardigde vrees ontstaat dat dit effect heeft op de manier van samenwerking;
  E. TECH360 na afsluiting van het Abonnement, de opdracht of de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat het Garagebedrijf haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat het Garagebedrijf slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  F. Het Garagebedrijf bij het afsluiten van het Abonnement verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  G. Het Garagebedrijf zodanig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen onder het Abonnement of de overeenkomst dat voortzetting van de samenwerking c.q. de relatie in redelijkheid niet meer van TECH360 kan worden gevergd, mits het Garagebedrijf ter zake in verzuim is.
 2. In de in lid 1 onder sub g van dit artikel genoemde situatie dient het tekortkomende Garagebedrijf door TECH360 in verzuim te zijn gesteld en wel zodanig, dat betreffend Garagebedrijf in de gelegenheid is gesteld om de tekortkoming binnen redelijke termijn teniet te doen gaan.
 3. Indien het Abonnement of de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TECH360 op het Garagebedrijf onmiddellijk opeisbaar. Indien TECH360 de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de met het Garagebedrijf gesloten overeenkomst. Bovendien behoudt TECH360 steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter 

 1. Op alle Abonnementen, opdrachten en andersoortige overeenkomsten, gesloten met TECH360 is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G) is uitdrukkelijk uitgesloten alsook de toepasselijkheid van enig(e) ander(e) internationale wetgeving en verdrag(en) waarvan uitsluiting is toegestaan.
 2. Geschillen tussen TECH360 en het Garagebedrijf worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij TECH360 een andere naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.

TECH360 B.V.
Ede, december 2020